OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností PIVOVAR KUNRATICE spol. s r.o. sídlem Vídeňská 405, 148 00 IČ: 03461602 (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „odběratel“).

Veškeré obchodní vztahy se řídí, právním řádem České republiky a zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

II.

Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/mailové/tel./on-line nebo ústní objednávky kupujícího.

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit

III.
Čas plnění

 1. Dodávka zboží je splněna odevzdáním objednaných výrobků odběrateli a potvrzením dodacího listu o jejich převzetí. Odběratel potvrzením dodacího listu prohlašuje, že převzal zboží v dohodnutém množství a kvalitě.
 2. Jestliže pro nepřítomnost odběratele nebo jím pověřené osoby nebude možno dodávku objednaných výrobků splnit, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s dopravou.
 3. Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny., dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.
 4. Při přejímce zboží odběratel potvrdí a zkontroluje, zda je zboží v záruční lhůtě.

 

IV.
Cenová a platební ustanovení

 1. Ceny za zboží účtujeme včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Cena předmětu dodávky je stanovena na základě cenového listu dodavatele respektive oznámena odběrateli při plnění objednávky dodavatelem.
 3. V případě, že se strany dohodly na hotovostním platebním styku, zboží je předáno na základě zaplacení hotovostní faktury při převzetí zboží odběratelem. Nastane-li situace, kdy odběratel z jakéhokoliv důvodu  neuhradí dopravci při převzetí zboží hotovostní fakturu, zavazuje se odběratel neprodleně uhradit hotovostní fakturu na pokladně dodavatele.
 4. V případě, že se smluvní strany dohodly na bezhotovostním platebním styku, dodavatel vystaví  na základě dodavatelem potvrzeném dodacím listu fakturu, kterou odešle odběrateli  nejpozději do 14 dnů po splnění dodávky. Odběratel se zavazuje uhradit tuto fakturu dodavateli v termínu uvedeném pro splatnost faktury. Při neuhrazení faktury v termínu splatnosti jsou další dodávky až do odvolání hrazeny hotově při další dodávce.
 5. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu až ve výši 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad o přijetí zálohované platby.
 6. Pokud bude odběratel v prodlení s placením faktury nebo dodacího listu je povinen uhradit dodavateli poplatek z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení a od 7 dne prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. V případě, že faktury budou odběratelem uhrazovány opakovaně po termínu splatnosti, může dodavatel od smlouvy odstoupit bez písemného ujednání.
 7. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky dle faktury přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se tímto zavazuje, že umožní vstup pracovníkům dodavatele do své provozovny za účelem odebrání zboží. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

V.
Reklamace

 1. Odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží, včetně reklamačního řízení upravují příslušná ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Odběratel je povinen reklamovat vadné dodávky zboží včas a písemně a to u velkoobchodu dodavatele. Vyřízení reklamačního řízení je provedeno do 30 dní od svozu reklamovaného zboží.
 2. Při svozu reklamace lahvového piva, PET, atd. musí odběratel poskytnout číslo a datum dodacího listu,  na kterém reklamované zboží nakoupil. Řidič toto zboží sepíše na dodací list. Odběratel svým podpisem na dodacím listě potvrdí svoz reklamace. Peníze za reklamované zboží odběratel obdrží na základě dobropisu při další dodávce. Pokud se jedná o zboží z předešlých dodávek, musí odběratel telefonicky nahlásit svoz reklamace předem na reklamačním oddělení dodavatele.
 3. Při reklamaci sudového piva nebo sudových limonád musí být v sudu 80 a více % obsahu, pokus tomu tak není, řidič je povinen uvést na dodací list odhadovaný obsah sudu. Reklamovaný sud řidič odepíše na dodací list jako svoz prázdného obalu s poznámkou, že se jedná o reklamaci. Poznámka o reklamaci musí obsahovat udání druhu piva či limonády, stupňovitost, balení, důvod reklamace (kalné, nepění apod.). řidič na dodací list dále uvede, že prázdny obal reklamovaného zboží je již odečten.

VI.

Vadné plnění a záruka za jakost

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 2099 a násl. občanského zákoníku a za Záruku za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Odběratel je povinen při převzetí  zboží, toto  zboží řádně zkontrolovat. Zjistí-li u dodaného zboží vadu, je nutné ji neprodleně nahlásit řidiči nebo reklamačnímu oddělení dodavatele. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo vystavením dobropisu. Peníze za reklamované zboží odběratel obdrží na základě dobropisu při další dodávce.

VII.
Hospodaření s obaly

 1. Veškeré se zbožím dodané vratné obaly nepřecházejí do vlastnictví odběratele a jsou zálohovány.
 2. Počet zálohovaných obalů bude evidován na obalovém kontě vedeném dodavatelem.
 3. Odběratel je povinen při nové dodávce zboží odevzdávat vratné obaly z předchozí dodávky. Obaly musí být nepoškozené, čisté. Odběratelé, kteří znehodnotí, poškodí nebo ztratí vratné obaly, jsou povinni za ně zaplatit dodavateli částku uváděnou výrobcem jako jejich cenu t.j. minimálně 3000,- Kč dle typu KEG sudu a 100,- Kč u přepravky.
 4. Pokud odběratel  vrátí více přepravek  než mu  bylo zálohováno, má dodavatel právo vyúčtovat mu skladné ve výši 5,- Kč na přepravku a den. Skladné je dodavatel oprávněn vyúčtovat kdykoliv za trvání smluvního vztahu.
 5. Po výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je odběratel povinen do doby uplynutí výpovědní lhůty, vrátit dodavateli všechny vratné obaly, které od dodavatele převzal, tak jak jsou uvedeny na obalovém kontě. Pokud tak neučiní, bude dodavatel toto hodnotit jako ztrátu nebo znehodnocení vratných obalů.

VIII.

Přechod vlastnictví

 1. Vlastnictví dodaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech nároků dodavatele.
 2. V případě prodlení s placením ze strany kupujícího, kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu nebo subjektům zastupujícím zájmy prodávajícího přístup do prostor kupujícího, ve kterém se nacházejí výrobky ve vlastnictví prodávajícího.

 

IX.

Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10% sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku IV. těchto Podmínek.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

X.

Jiná ustanovení

 Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající ohlásí odběrateli písemným oznámením, které bude uveřejněno na faktuře popřípadě na dodacím listu.

Odběratel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Odběratel má při nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek rovněž právo v lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl, odstoupit od Smlouvy o dodávky zboží.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů dodavatele.

Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2018 a nahrazují všeobecné podmínky vydané dříve.